El ecosistema litoral mediterraneo

El litoral valencià es caracteritza per la seua bellesa natural i paisatgística i per una singularitat extraordinària, però al mateix temps per la seua fragilitat.

És un sistema complex, amb multitud d’interaccions. En aquesta pàgina en veurem algunes:

Charadrius alexandrinus

VIVIM EN UN PARADÍS

Posidonia oceanica

LA POSIDÒNIA

Sistemes dunars

MUNTANYES D’ARENA

Mantindre les nostres platges netes

LA NETEJA DE LES NOSTRES PLATGES

EL CORRIOL CAMANEGRE

Charadrius alexandrinus

Un supervivent a les nostres platges

El corriol camanegre és un ocell protegit d’uns 40 grams de pes, que habita a les nostres platges, aiguamolls i llacunes salades. Parlem d’aquesta espècie perquè és representativa en compartir moltes de les amenaces que pateix la biodiversitat de les nostres costes i aiguamolls.

És limícola, és a dir, sol viure prop del llim o llot, i s’alimenta d’insectes, crustacis i mol·luscos soterrats. Es diferencia d’altres espècies de corriols pel color fosc de les seues potes.

Hàbitat i nidificació

Té una gran distribució geogràfica que abasta zones del nord d’Àfrica, d’Europa i d’Àsia, des dels 10˚ fins als 55˚ de latitud. Algunes poblacions són migratòries i sovint hivernen a l’Àfrica, mentre que unes altres no migren.

En concret, a la província de València podem veure’l durant tot l’any a les platges on queden dunes. Es considera una espècie vulnerable, i a penes se’n comptabilitzen 250 parelles a la Comunitat Valenciana. El període de nidificació és de març a juny i és característic perquè deixa els ous directament sobre l’arena o en llocs exposats o amb un grau de cobertura vegetal escassa o variable. Aquest fet els fa molt vulnerables i en nombroses ocasions els pollets no arriben a nàixer. El Charadrius alexandrinus sovint representa un exemple de conciliació, ja que el mascle i la femella s’alternen per a incubar els ous durant 20-25 dies, però a causa de l’escassa probabilitat de supervivència de les cries molt sovint fan dues o tres postes, i el mascle s’encarrega dels pollets mentre la femella s’ocupa de fer noves postes per a garantir la continuïtat de l’espècie.

Descarrega’t la nostra guia sobre el corriol camanegre i l’ecosistema litoral

Coneix aquest ocell, els seus costums, el seu hàbitat, quan nidifica i per què és tan important protegir-lo.

Platges VALENCIANES on podem trobar-lo perquè tenen un sistema dunar més desenvolupat:

Amenaces

L’amenaça més important a la qual es veu sotmés aquest ocell és la pèrdua i l’alteració del seu hàbitat, per la construcció de cases a les zones de platja i d’aiguamolls, de manera que els seus indrets habituals de nidificació es veuen alterats. Això ha provocat els últims anys un descens considerable de la seua població a les nostres costes. La presència massiva de persones a la platja, el tràfec de mascotes, la pràctica d’esports aquàtics i la neteja mecanitzada en època de cria són altres aspectes que els influeixen negativament.

És possible consultar l’informe de seguiment de les poblacions nidificants de corriol camanegre a la Comunitat Valenciana de l’any 2020 en l’enllaç següent, on es pot apreciar com les parelles censades a penes han variat en l’últim any, 259 el 2020 davant les 263 del 2019.

Exemplar de corriol camanegre en l’arena de la platja.

Senyalització d’àrea de nidificació i delimitació amb palissades.

Gestió

Conscients d’aquest problema, s’està actuant per a revertir aquesta situació des de diversos fronts com la col·locació de tanques de protecció que delimiten l’accés a les dunes, restriccions en algunes platges en la neteja mecànica en època de nidificació i campanyes de divulgació perquè tots i totes coneguem i valorem aquest ocellet.

Curiositats

Es va elegir Ocell de l’Any 2019 per votació popular, organitzada per SEO/BirdLife, i gràcies a aquest fet cada vegada més persones coneixen aquest ocell i és factible una major conscienciació de la seua situació.

A les zones de costa s’alimenta principalment de crustacis, cucs i mol·luscos. També de puces de mar, que captura quan es retiren les ones i corre veloçment sobre l’arena amb el cos mig ajupit, un gest molt característic d’aquest corriol. Tanmateix, a les zones d’interior s’alimenta d’insectes adults, larves d’escarabats, mosques, formigues i invertebrats.

Resulta curiosa també la seua coloració, són característics el bec i les potes tant en mascles com en femelles i el plomatge és dimòrfic quan són adults (diferent en mascles i femelles). Per exemple, durant l’època de cria, els mascles tenen una barra negra horitzontal al cap i dues bandes fosques als costats, mentre que les femelles no presenten aquestes taques i tenen un to més pàl·lid en general.

Com podem ajudar-lo en la seua recuperació?

 • Accedint a la platja pels llocs habilitats.
 • No deixant les mascotes soltes a la platja.
 • Mantenint la platja i els entorns naturals nets.
 • Gaudint de l’entorn amb cura i respecte.
 • Coneixent-lo millor i participant en iniciatives dels municipis costaners que efectuen accions de conservació i vigilància de les dunes.

El sistema dunar

El sistema dunar

Molt més que muntanyes d’arena!

Les dunes litorals són molt més que muntanyes d’arena que s’estenen al llarg de la línia de costa, són un important ecosistema que es mou, que alberga una gran biodiversitat i constitueix un paisatge de gran valor, que hem de protegir.

Les espècies de fauna i flora dunar estan adaptades a unes condicions ambientals extremes (escassedat d’aigua dolça i de nutrients, gran mobilitat del substrat, concentració de sals, etc.).

Però… com es formen les dunes?

La formació de les dunes comença quan l’arena transportada pel vent frega amb una planta, rizoma, llavor que està germinant…, de manera que s’intercepten els grans i comença el depòsit d’arena en aquest punt. També es troben grans d’origen calcari, producte de l’erosió de petxines i de mol·luscos marins.

L’augment progressiu de la quantitat de sediment dipositat forma xicotets monticles que creixen a mesura que creix la planta.

Tipus de dunes

Les plantes són elements fixadors de dunes; no obstant això, les dures condicions del medi a les quals estan sotmeses les més pròximes a la mar (vent, salinitat, disponibilitat d’aigua, pobresa de nutrients…) limita el nombre d’espècies que les habita.

Conforme ens allunyem de la mar, les condicions ambientals es fan menys extremes: la intensitat del vent, l’aerosol salí (sal marina dispersa en l’aire) i la mobilitat del substrat es redueixen, i això és aprofitat per un major nombre d’espècies. Podem observar aquest gradient ambiental en la distribució de la flora, que augmenta en quantitat i diversitat segons ens allunyem de la vora.

Hi ha classificacions diverses. La que es relaciona tot seguit està basada en les associacions vegetals que es donen segons la geomorfologia de la zona (classificació morfoecològica).

Classificació de les dunes.

1.-Dunes embrionàries o primàries

Es localitzen en la part alta de la platja, a l’abast de les ones, en transició al sistema dunar desenvolupat. Són de port escàs, ja que el vent afecta l’estabilitat de l’arena. Tenen escassa cobertura vegetal.

En la part més exposada a la mar, es desenvolupa una vegetació halonitròfila, sobre les deixalles marines, amb espècies com l’eruga de mar o rave de mar (Cakile maritima) i la barrella punxosa (Salsola kali).

Més allunyades de la mar, s’assenten plantes com la gramínia Elymus farctus, que inicia el procés de retenció d’arena terra endins.

La fauna és també escassa. Escarabats com la Cicindela trisignata busquen les seues preses entre la vegetació. També hi trobem ocells marins com ara les gavines.

2.- Dunes mòbils amb Ammophila arenaria

A una certa distància de la costa, el balanç entre la velocitat del vent i la força de la gravetat o el fregament dels grans d’arena entre sí és l’adequat perquè es produïsquen aquestes acumulacions d’arena, i així es forma el primer relleu arenós continu d’importància ―primer cordó dunar o foreduneformat per monticles mòbils d’arena que tenen una gran altura.

Ací comença a donar-se també una acumulació incipient de matèria orgànica i augmenta la diversitat florística: campaneta de mar (Pancratium maritimum), Otanthus maritimus , trèvol de platja (Medicago marina), card marí (Eryngium maritimum)  entre altres, i destaca com a espècie dominant el borró (Ammophila arenaria), gramínia estolonífera de port mitjà.

Entre la fauna destaquen insectes, especialment coleòpters com el caràbid Scarites gigas o la cicindela (Cicindela flexurosa). Entre els vertebrats apareixen rèptils com la sargantana cuallarga (Psammodromus algirus) i aus que visiten la duna ocasionalment i que la utilitzen com a descansador o aguaitador.

3.- Dunes fixes amb gespes

En els cordons dunars situats darrere de les dunes mòbils amb Ammophila arenaria, el vent bufa amb menys intensitat, cosa que facilita l’acumulació d’arena i matèria orgànica. Això permet un desenvolupament edàfic incipient i una cobertura vegetal més contínua, i en tot cas és una vegetació de port baix, que evoluciona cap a una altra de major alçada i maduresa per l’encara influència marina i la pobresa del sòl. Ocupen una posició intermèdia entre les dunes mòbils i les formacions llenyoses més madures, matolls o boscos. Destaca la crucianel·la marítima (Crucianella maritima) al costat d’altres mates xicotetes com Helichrysum stoechas, Teucrium dunense

En aquests cordons dunars, que són paral·lels a la costa, hi ha un gran gradient ambiental concentrat en poc espai (variabilitat en el pH, salinitat, humitat, matèria orgànica, nutrients), i això permet una major diversitat vegetal, en la qual destaquen, segons les condicions del medi, unes associacions de plantes o altres.

Els clars es poden veure colonitzats per pasturatges efímers de diversa composició. Aquests poden trobar-se en quasi tot el sistema dunar, però estan més representats en les dunes fixes. Solen ser formacions herbàcies de pocs centímetres d’alçada, que es desenvolupen en la primavera i compleixen el seu cicle abans de l’estiu. Entre les espècies més característiques en el Mediterrani destaquen la violeta de mar (Malcolmia littorea) i plantes del gènere Brachypodium.

Fauna: són freqüents els insectes d’ambients secs, com els ortòpters Truxalis nasuta i Calliptamus barbarus, i l’escarabat caràbid Steropus globosusEn aquests ambients són també abundants els rèptils, entre els quals destaca l’escurçó ibèric (Vipera latasti).

La fauna és compartida amb la resta del mosaic d’hàbitats dunars. Els insectes de l’ordre dels coleòpters i les aus són els grups més destacats.

4.- Depressions interdunars o mallades

Aquestes depressions separen els successius cordons dunars. La topografia ondulada dels sistemes dunars permet que, en aquestes zones, el nivell de l’aigua subterrània varie entre alguns metres i uns pocs centímetres, afavorint una major variabilitat en la vegetació, en un medi ja per sí mateix complex.

En el mediterrani és possible trobar formacions llenyoses com esbarzer (Rubus ulmifolius) , baladre (Nerium oleander) o espècies de Tamarix, com també jonqueres i pastures humides amb jonc boval (Scirpus holoschoenus), jonc marí (Juncus acutus), cua de cavall (Equisetum ramosissimum), Erianthus ravennae, etc.

La fauna és rica, amb una comunitat d’insectes diversa (odonats, coleòpters i dípters aquàtics, etc.) i aus de medis humits com la garsa real (Ardea cinerea). Poden representar un recurs hídric important per a la fauna dels ecosistemes adjacents al sistema dunar (matolls i boscos).

5.- Dunes estabilitzades

Estan situades en la banda més interna del sistema dunar, amb un microclima més favorable (menor influència de l’esprai marí). Són dunes totalment fixes, amb sòls estructurats i estabilitzats, amb vegetació densa i diversa.

La vegetació evoluciona fins a boscos, i els pins són els arbres costaners més característics, en concret, en el mediterrani, el pi blanc (Pinus halepensis) i a vegades també el pinastre (Pinus pinaster) i el pi pinyer (Pinus pinea). Són molt importants també nombroses espècies de matoll elevat que formen el sotabosc com el llentiscle (Pistacia lentiscus) i l’aladern (Rhamnus alaternus).

Quant a la fauna, algunes espècies típiques de les pinedes de dunes són la serp verda (Malpolon monspessulanus)  i la gineta (Genetta genetta).

Sistema dunar. Platja de Rapdells, Oliva.

Per què són tan importants les dunes?

Hi ha moltes raons, entre elles les següents:

 • Són una reserva d’arena per a la pròpia regeneració natural de les platges. Els vents dominants a les zones costaneres tenen un circuit de moviment natural de les arenes, cap a l’interior en uns casos i cap a la platja en uns altres.
  D’aquesta manera, les platges són més estretes després dels temporals, la major part de l’arena de la platja queda sota l’aigua, i més amples quan han estat exposades un cert temps a un onatge més suau; en aquest cas l’arena ha emergit i disposa, per tant, de major superfície en sec per als banyistes i els usuaris de la platja.

 • Són elements del paisatge d’un valor ecològic enorme. Les dunes constitueixen la zona de transició natural entre la línia de costa i els espais d’aiguamolls rics en biodiversitat i vitals per a la bona salut del planeta a nivell global, serveixen de barrera protectora de la costa, frenen l’avanç dels onatges i eviten inundacions costaneres.

 • Posseeixen una riquesa de fauna i de vegetació exclusiva d’aquestes àrees de trànsit entre aigües salades i semidolces o dolces. Singularitzen les costes del nostre país, on creixen espècies endèmiques protegides per la Directiva Hàbitat de la Unió Europea (UE).

Canvi climàtic i dunes

Com s’ha comentat, les dunes exerceixen de barrera de protecció davant de temporals marins i de la inundació. Aquest paper de les dunes i els cordons litorals és, si més no, més important ara davant els desafiaments del canvi climàtic, les afeccions del qual es preveuen importants, especialment al litoral mediterrani, que es caracteritza precisament per la pujada del nivell mitjà de la mar i per la major freqüència de temporals forts.

Conservar i restaurar les dunes

La pressió humana ha incrementat la vulnerabilitat dels ecosistemes costaners de manera molt significativa.

 La desaparició de les dunes (la construcció, la menor aportació sedimentològica dels rius…) significa la pèrdua d’un recurs importantíssim per a la conservació de la costa, la pervivència de les platges d’arena, la biodiversitat, els serveis ambientals, l’economia, la salut i l’oci de la ciutadania.

 Conservar les dunes que hi ha i regenerar aquelles en regressió o mal conservades és importantíssim per a intentar protegir la costa i minimitzar els efectes del canvi climàtic.

Conservar les dunes. La teua actitud compta

 • Evita trepitjar-les. Utilitza els accessos habilitats per al pas i evita laccés a les dunes de les teues mascotes.
 • Valora i protegeix les espècies que habiten aquest ecosistema. Recorda que la vegetació és fonamental per a la formació i el desenvolupament del sistema dunar.
 • Diposita els residus que generes en les papereres i els contenidors específics, situats a les platges o als voltants.
 • Respecta i gaudeix de l’entorn.

La posidònia

Posidonia oceanica

(Posidó, déu del mar).

El seu nom procedeix de Posidó, el déu grec dels mars. La Posidonia oceanica és una planta marina (no una alga, ja que té la seua pròpia tija, arrel, flor i fulla) que viu únicament al Mediterrani i que forma grans praderies en els fons arenosos pròxims a la costa, encara que també podem trobar-les en fons rocosos. Per al seu desenvolupament necessita aigües de bona qualitat, netes, transparents i ben oxigenades. Així, la profunditat màxima a la qual la podem trobar està en funció de la transparència de les aigües.

Com són?

Distingim diverses parts: fulles, arrels, tiges, flors, fruits i llavors.

 • Les fulles de posidònia són allargades i cintades. Creixen en l’extrem dels rizomes en grups de 4 a 8, i formen un feix. Les fulles tenen un pecíol de color blanquinós que es queda adherit al rizoma quan cauen les fulles.

Com en totes les plantes superiors, les fulles fan la fotosíntesi.

 • Tiges, rizomes i  arrels. La Posidonia oceanica presenta tiges o rizomes que creixen sobre el fons, d’on ixen rizomes verticals. Tenen, per tant, creixement horitzontal i vertical.
 • Flors. Apareixen a la tardor, encara que no floreixen tots els anys. Són poc cridaneres i s’agrupen en inflorescències.
 • Fruits i llavors: els fruits de la posidònia tenen una sola llavor. Es produeixen a la primavera i s’obrin en madurar la llavor.

Parts de la planta de Posidonia oceanica.

Què són els arribatges?

La posidònia està present tot l’any. A la tardor renoven les fulles que suren a la deriva fins a arribar a la vora, i formar-hi arribatges. Els arribatges són per tant restes de posidònia.

Els arribatges no s’han de considerar com a fem, ja que juguen un paper ambiental important protegint les nostres platges. Si proves d’observar-los de prop t’adonaràs que no taquen, ni tallen, ni piquen, ni punxen… són inofensius, i trobar-los s’ha de considerar com una fortuna, un indicador del bon estat ambiental de les nostres platges.

I què són les boletes que trobem sovint a les nostres platges?

També són restes de posidònia, són fibres procedents d’aquesta planta que a causa de l’erosió i el vaivé produït per les ones van prenent aquesta forma esfèrica i amb el temps són arrossegades fins a l’arena seca.

Com es forma una pradERIA?

Com hem vist en parlar dels rizomes, aquesta planta té dos tipus de creixement:

 • Creixement horitzontal: li permet colonitzar el substrat.
 • Creixement vertical: evita que quede soterrada.

Amb el creixement horitzontal s’ancoren al substrat (amb les arrels lignificades de fins a 15 cm de llarg). Amb el creixement vertical augmenten l’alçària i eviten el soterrament per la contínua sedimentació. Els dos tipus de creixement donen lloc a la denominada «mata», una formació en terrassa que consisteix en un entramat d’estrats de rizomes, arrels i sediments atrapats. D’aquesta manera, les posidònies colonitzen un entorn que difícilment podrien ocupar les algues a causa de la falta d’arrels.

Les praderies de posidònia constitueixen l’etapa més madura de la successió del fons marí. El creixement de la posidònia és molt lent, per tant les regressions de les seues praderies són molt preocupants.

Valor incalculable

La posidònia té una gran importància per a l’ecosistema.

1.- És l’hàbitat de moltes espècies  (declarada HÀBITAT D’INTERÉS PRIORITARI).

Aquestes praderies alberguen una gran biodiversitat. Sobre les seues fulles i rizomes s’instal·len una gran quantitat d’espècies que alhora serveixen d’aliment a unes altres espècies. Les seues fulles llargues també afavoreixen l’assentament d’organismes sèssils, serveixen com a zona de reproducció i cria de nombroses espècies.

És refugi de moltes altres espècies contra els predadors. Si l’observem amb deteniment ens sorprendrà la diversitat d’animals i vegetals que podem trobar-hi:

 

Peixos:

Déntol (Dentex dentex), orada (Sparus aurata), salpa (Sarpa salpa), diferents espècies de sards (Diplodus sp.) i serrans (Serranus spp.), donzella (Coris julis), anfós bord (Epinephelus costae), cavallets marins (Hippocampus sp).

Crustacis:

Gambeta (Hippolyte inermis) i diversos tipus de crancs.

Equinoderms: Diverses espècies d’estreles, l’estrela de mar roja (Echinaster sepositus), holotúries o cogombres de mar (Holothuria tubulosa) i eriçons de mar (Paracentrotus lividus i Sphaerechinus granularis).

Mol·luscos: Es troba una gran varietat de gasteròpodes i cefalòpodes com la sépia (Sépia officinalis) i el polp (Octopus vulgaris). També podem trobar la nacra (Pinna nobilis), un mol·lusc bivalve protegit i que pot arribar a tindre una bona grandària.

Anèl·lids:

Espirògraf (Spirographis spallanzanii).

També podem veure esponges, briozous i algues que viuen sobre les fulles o els rizomes.

2.- Protegeixen i conserven les platges.

 • Les arrels i els rizomes afavoreixen la retenció i la fixació dels sediments.
 • Les seues llargues i flexibles fulles redueixen la velocitat del corrent, disminueixen l’energia de les ones i per tant la força amb la qual aquestes arriben a la vora.
 • Les restes de posidònia que es depositen a la platja atenuen la força de l’onatge i protegeixen la platja de l’erosió costanera, ja que eviten la pèrdua d’arena per efecte de l’onatge.

3.- Augmenten la transparència de l’aigua, ja que les seues fulles retenen les partícules en suspensió.

4.- Són grans aliades en la lluita contra el canvi climàtic.

Efectuen la fotosíntesi i per tant absorbeixen CO₂, el converteixen en carboni i l’emmagatzemem en la seua mateixa estructura. Així mateix, en aquest procés aporten gran quantitat d’oxigen.

  Posidònia en descomposició. Podem observar com en retirar-la, ens emportem amb ella gran quantitat d’arena.

  Posidònia erosionada convertida en xicotetes boles.

  Quines són les seues principals amenaces?

  Se sap que aquestes praderies s’han reduït a conseqüència de l’acció humana. En són molts els motius, entre ells la pesca d’arrossegament il·legal que arranca fulles i rizomes, la construcció de ports i esculleres, i els dragatges, que modifiquen la dinàmica litoral i provoquen terbolesa en l’aigua. També la contaminació, els fondeigs d’embarcacions, l’expansió d’espècies al·lòctones (d’altres països), com l’alga Caulerpa cylindracea, l’acidificació dels oceans i l’augment de la temperatura són unes altres amenaces.

  Salvar les pradeRIEs de posidònia

  Aquest és l’objectiu d’una gran quantitat de projectes i estudis que es duen a terme des de fa més d’una dècada. Actualment hi ha xarxes de vigilància i control de les praderies a les diferents comunitats autònomes, en les quals, a través d’estacions de mostreig, s’estima la densitat i cobertura de les praderies, el grau de soterrament de les plantes, la densitat d’espècies de fauna d’aquests hàbitats, etc.

  Recorda que preservar i regenerar aquest ecosistema es considera clau per a l’estabilitat de l’orografia costanera i de la vida que es desenvolupa en els fons litorals.

  On trobar-la a la Comunitat Valenciana?

  La Posidonia oceanica presenta una distribució desigual al litoral valencià, i té una major presència a la província d’Alacant en comparació amb les de València o Castelló.

  A la província de València és possible bussejar entre aquestes praderies al Cap de Cullera, entre els municipis de Tavernes de la Valldigna i Oliva, com també en algunes àrees de Sagunt i Canet d’en Berenguer.

  Recorda:

  Aquesta espècie, endèmica del Mediterrani, constitueix un hàbitat molt important i està protegida per llei com a hàbitat prioritari.

   

  • Llei de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres (BOE núm 74, de 28 de març de 1989).

   

  • Reial decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per a contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres (BOE núm 130, de 28 de desembre de 1995).

   

  • Directiva 92/43/CEE del Consell de la Unió Europea, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. En el seu annex I indica que les praderies de Posidonia oceanica amb caràcter prioritari han de ser objecte de protecció. A més, organismes d’àmbit mundial com la UNESCO i la Conferència de Seguretat i Cooperació Europea han expressat la necessitat de protegir aquesta fanerògama marina.
  Praderies posidonia

  I en les pròximes vacances… fes-te una foto en les dunes i comparteix-la amb nosaltres… però sense xafar-les!

  Esperem que hages aprés una miqueta més sobre els sistemes dunars i l’ecosistema litoral mediterrani, i que sigues conscient del paradís que tenim tan a prop de nosaltres.

  Conéixer-lo, conservar-lo,… segur que ara en passar per la platja ho veuràs tot d’una forma diferent. Si és així, fes-te una foto al costat de les dunes i al tornar a l’escola després de vacances demana al teu professor que la compartisca amb nosaltres, escrivint a: ecosistemalitoral@dival.es

  Les fotos més xules les pujarem a les nostres xarxes socials amb el hastag #ecosistema_litoral. Perquè… vivim en un paradís!

  Bibliografia:

  • Seguimiento de las poblaciones nidificantes de chorlitejo patinegro en la Comunitat Valenciana. (2020). Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Generalitat Valenciana.
  • El chorlitejo patinegro, ave del año 2019. SEO Birdlife.https://seo.org/chorlitejo-patinegro-ave-del-ano-2019/
  • Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino). https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_tip_hab_esp_bases_eco_preliminares.aspx
  • SANJAUME, E. y GRACIA F. (2011). Las dunas en España. Sociedad Española de Geomorfología.
  • Manual de restauración de dunas costeras. Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General de Costas.
  • MONTERO, M. y CODINA, A. (2004). + posidonia = mar + vivo. Institut d’Ecologia Litoral.
  • Buceo en la Comunitat Valenciana. https://buceo.comunitatvalenciana.com/